Datathon#2 : แปลงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนักการเมืองเป็นดิจิตอล

ข้อมูลแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมือง เป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะชุดสำคัญที่สร้างความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของนักการเมือง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันข้อมูลชุดนี้ยังถูกบันทึกเป็นไฟล์แสกนกระดาษจากลายมือเขียนหรือการพิมพ์ ทำให้คอมพิวเตอร์อ่านไม่ได้ ไม่สามารถนำไปสรุปผล เชื่อมโยงแบบดิจิตอลได้เลย

datathon2-01.jpg

ChangeFusion ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย), Opendream, สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ), Siam Lab, และ Hand Enterprise ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Datathon เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 10-13 ตุลาคม 2562 ในงาน Good Society Expo เซ็นทรัลเวิร์ล โดยในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแปลงข้อมูลบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของ ส.ส. - ส.ว. และ สนช. กว่า 700 ชุดข้อมูล ที่เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ ป.ป.ช. ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล แบบ Machine-readable

ผลจากการจัดกิจกรรม 4 วัน ประชาชนและอาสาสมัครสามารถกรอกข้อมูลได้ 14.11% อย่างไรก็ตาม ทีมงานได้เน้นให้กรอกเฉพาะข้อมูลหน้าแรกซึ่งเป็นสรุปยอดทรัพย์สิน หนี้สิน รายรับ และค่าใช้จ่ายของนักการเมืองแต่ละคน โดยสามารถกรอกส่วนนี้ได้ 100% ครบถ้วน

datathon2-stat.png

จำนวนข้อมูลที่มากและละเอียดเป็นความท้าทายของการกรอกข้อมูลในลักษณะนี้ อย่างไรก็ตาม ทีมงานได้หารือกับผู้แทน ปปช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการเก็บข้อมูล และได้ระดมสมองถึงทางออกร่วมกันในอนาคต

datathon2-02.jpg
datathon2-03.jpg
datathon2-04.jpg
datathon2-05.jpg